અજીબ નોકરી

આ છે દુનિયાની અજીબ નોકરી, અહીં કામ કરવા ઉતારવા પડે છે ‘કપડા..’

આપણી આ દુનિયા ખુબ મોટી છે. અને આ દુનિયામાં કેટલીક એવી જગ્યા પણ છે જેના વિશે ન તો તમે સાંભળ્યું…

October 20, 2020