ગુજરાતમાં બળત્કારની ઘટના

એક 12 વર્ષની દીકરીનો બળાત્કાર કરી માથું કાપી નાખ્યું.. બીજી 12 વર્ષની દીકરી લોહીલૂહાણ કરી નાખી.. આ છે ગુજરાત..?

જ્યારે ઘરના વેરી બને, ત્યારે જાઉં તો જાઉં ક્યા...? દરેક છોકરી માટે આ પ્રશ્ન ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. કારણ કે,…

October 18, 2020