ચોખાના દાણા પર શ્રીમદ્ ભગવતગીતા લખી

મહિલાએ ચોખાના દાણા પર કરી એવી કરામત કે, દેશભરમાં થઈ રહી છે પ્રશંસા…જાણો કોણ છે આ મહિલા…

આજકાલ એવી ચોંકાવાનારી ખબરો સામે આવી રહી છે, જે સૌ કોઈને હેરાન કરી નાખે છે. આવી એક ખબર હૈદરાબાદમાં સામે…

October 20, 2020