ટ્રેક્ટર ચઢાવવાની શરત

10 હજારની શરતમાં યુવક જીંદગી પણ હારી ગયો, જાણો સમગ્ર ઘટના….

યુ.પી.ના શામલીમાં બે જુદા જુદા ટ્રેક્ટરના બે ડ્રાઇવરોને માટીના ઉંચા ટેકરા પર ટ્રેક્ટર ચઢાવવાના 10,000 રૂપિયાની શરત લગાવી હતી. ટેકરા…

October 18, 2020