ઠંડુ પાણી

આયુર્વેદ: ઠંડુ પાણી પીવું આ કારણે છે નુકસાનકારક..

આજે સામાન્ય લોકો માટે પણ ઘરમાં કે રેસ્ટોરન્ટમાં ઠંડુ પાણી પીવું એક સામાન્ય વાત થઈ ગઈ છે. પણ આપણે આપણા…

October 22, 2020