પતિએ કાપ્યું પત્નીનું નાક

ગઢાડાના આ ગામે સામાન્ય ઝઘડામાં પતિએ પત્નીનું નાક કાપી નાખ્યું, મહિલા બેભાન થઈ ઢળી પળી…પછી

ગીરગઢડામાં એક હ્દય કંપાવનાર ઘટના સામે આવી છે. જેમાં કોદીયા ગામમાં રહેતા એક પતિએ સામાન્ય બાબતમાં ઝઘડો થતાં પત્નીનુ્ં ધારદાર…

October 15, 2020