ભારે અવાજવાળો છોકરો આપે દગો

આવા અવાજવાળો છોકરો હોય છે દગાખોર, નથી જાણતા જાણી લો….નહીં તો થશે….

એવું કહેવાય છે કે,  અવાજ દ્વારા માણસનું વ્યક્તિત્વ સરળતાથી જાણી શકાય છે. કંઈક આવું જાણવા, પુરુષોના અવાજ પર એક અભ્યાસ…

October 15, 2020