સ્પર્મ વ્હેલ માછલી

આ માછલીનો એક દાંત હોય છે એક કિલોનો, લાખો રૂપિયામાં વેચાય તેના દાંત….જાણો માછલીના દાંત પાછળની રસપ્રદ માન્યતા….

વિશ્વના લગભગ દરેક દેશના દરેક ખૂણામાં ભારતીય રહે છે. કેટલાક એવા દેશો છે જ્યાં ભારતીયોની વસ્તી મોટી છે. આવા દેશોને…

October 19, 2020