વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવનારી 51 લાખની ભેંસ બની માથાનો દુખાવો, આ કારણે વેચવી પડી

દેશમાં દૂધ ઉત્પાદન ખૂબ ઓછા પ્રમાણ થઈ ગયું છે. કારણ કે આજના સમય ઓછા લોકો ગાય-ભેંસ પાળી રહ્યાં છે. કચ્છમાં મલધારીઓ પશુ-પ્રાણીઓ ઉછેર કરે છે

Read More