નોટ છાપવાનું મશીન સમજે છે દીદી, સવારથી રાત સુધી…

દુબળી-પાતળી કદ કાઠીની અને નાની-નાની આંખોવાળી યુવતી રાતના ત્રણ વાગે પોલીસના તીખા સવાલોનો સમનો કરી રહી હતી. સંકોચાયા વિના જવાબ આપતા કહ્યું કે સાહેબ મેં

Read More