March 22, 2023

1 thought on “18000 વર્ષ જૂના શંખમાં ફૂંકી હવા, પછી એવો અવાજ બહાર નીકળ્યો કેસ બે ઘડી હેરાન સૌ કોઈ રહી ગયા,જૂઓ આ અદભૂતની શંખ તસવીર..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *