અંગદાન

સુરતના બ્રેઈન ડેડ યુવકે આઠ-આઠ લોકોને અંગદાનથી આપ્યું જીવનદાન..પિતાએ કહ્યું આજે હું દુ:ખી નહીં પણ…

કહેવાય છે કે, અંગદાન સૌથી મોટું દાન છે. કારણ કે, આ દાન થકી તમે કોઈને નવું જીવન આપી શકો છો. પરંતુ લોકો  આ વાતને સાંભળીને

... read more