અંતિમ સંસ્કાર

મૃતદેહને રાત્રે શા માટે એકલો છોડવામાં આવતો નથી, હકિકત જાણીને તમને પણ લાગશે નવાઈ…..

જ્યારે આપણા સમાજનો કોઈ વ્યક્તિ સાંજના સમયે ગુજરી જાય છે, ત્યારે અમે રાત્રે મૃતદેહનો અંતિમ સંસ્કાર કરતા નથી. જો સમાજમાં આવી પરિસ્થિતિ હોય છે ત્યારે

... read more