નખથી જાણો વ્યક્તિત્વ

હાથના નખથી આ રીતે જાણી શકાય છે માણસનું વ્યક્તિત્વ…જાણો કેવી રીતે

એવું માનવામાં આવે છે કે, આ નખ દ્વારા આકાશ મંડળમાંથી ઉતરતી વિદ્યુત ઊર્જા આપણામાં પ્રવેશે છે. આપણા દેશમાં પણ વડીલોના પગલે નખમાંથી નખ નાખવાનું એક

... read more