નસબંધી બાદ પણ ગર્ભવતી થઈ ગઈ મહિલા

નસબંધી બાદ પણ ગર્ભવતી થઈ ગઈ મહિલા, 5મી વાર બનવાની છે મા, એટલે રૂપિયા 11 લાખ માંગ્યું વળતર …જાણો શું છે ઘટના

દેશની વસ્તી નિયંત્રણ કરવા માટે સરકાર દ્વારા કુટુંબનિયોજનની હેઠળ નસબંધીના ઓપરેશન કરાવવામાં આવે છે. સાથે જ ખાતરી આપવામાં આવે છે કે, નસબંઘી બાદ પ્રોટેક્શ વગર

... read more