નાનાભાઈને મોટભાઈની સાસુ સાથે થયો પ્રેમ

બાપ રે…. સગી માએ દીકરીના દિયર સાથે કર્યુ એવું કામ કે, પછી દીકરીને માને બનાવવી પડી…..

આજના સમયમાં, તો જાણો પ્રેમની વ્યાખ્યા જ બદલાઈ ગઈ છે.  કોણ ક્યારે શું નિર્ણય લઈ લે તે કહી શકાતું નથી. કહેવાય છે ને કે, પ્રેમ

... read more