વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર આઈનો મૂકવાનો રીત

વાસ્તુ અનુસાર, આ રીતે ઘરમાં રાખવો જોઈએ આઈનો, થશે અનેક લાભ… જાણો

દર્પણ એટલે કે, અરીસો જે આપણી રોજીંદી જરૂરિયાત છે. ઘણા લોકો સવારે ઉઠે છે અને પહેલા અરીસામાં પોતાનો ચહેરો જોવે છે. આઈનામાં જોઈને તૈયાર થવા

... read more