વિલેથાએ હાલવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

આ વ્યક્તિને અજગર અને કોબરા જેવા સાપો સાથે છે પ્રેમ, ખોળામાં રાખીને કરે છે સાફ

લોકો સામાન્ય રીતે પાળતુ પ્રાણીને પ્રેમ કરે છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે, કોઈને અજગર અને કોબ્રા જેવા સાપ સાથે પ્રેમ કે લાગણી

... read more