18 વર્ષીયછોકરો થયો પ્રેગનેટ

માતા-પિતાને લાગ્યું વધતાં વજનના કારણે વધી રહ્યું છે દીકરાનું પેટ, તપાસ કરાવી તો દીકરો નીકળ્યો 4 મહિને…….

આ અહેવાલનું હેડિંગ વાચીને જ તમને નવાઈ લાગશે કે, એક પુરુષ કેવી રીતે ગર્ભવતી થઈ શકે ? પરંતુ આ હકીકત છે. આ ઘટના મૈસાચ્યુસેટ્સમાં જોવા

... read more