silicone dolls

1 મહિનામાં બાળકને જન્મ આપે છે આ મહિલા, પછી ઓનલાઈન કરે છે એવું કે, જાણી તમને પણ લાગશે નવાઈ

આ અહેવાલનું હેડિંગ વાંચીને જ તમને હેરાની થતી હશે કે, આખરે એક મહિનામાં કોઈ બાળકને જન્મ આપી શકે ખરું? એવું ના જ હોઈ શકે, પણ

... read more